Kvalitetsarbete

Grunden för all vår verksamhet finner vi i

Läroplan för förskola

laroplan-for-forskolan.pdf

Barnkonventionen

konventionen-om-barnets-rattigheter-svenska-2018.pdf

Skollagen och övriga relaterade författningar

skollagen.pdf

de regler Jönköpings kommun har för att ge tillstånd att bedriva förskola. Jönköpings kommun utövar tillsyn vartannat år på de fristående förskolorna.

Dessutom har vi formulerat en vision och värdegrund:

vision-och-vardegrundsdokument-2018-11-22.pdf

Vi tycker att det är viktigt att alla barn på vår förskola behandlas lika och får de förutsättningar som de behöver för att kunna "göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig som en tillgång i gruppen". För att förhindra att någon särbehandlas har vi upprättat en likabehandlingsplan:

likabehplan-2020-vardnadshavare.pdf

En del av kvalitetsarbetet är att ta del av kritik och få förslag till förbättringar. Det görs enklast dagligen till den personal som man som förälder/vårdnadshavare möter vid lämning och hämtning. Vissa tycker att det är obehagligt att framföra kritik personligen och därför har vi tagit fram en klagomålsrutin:

rutin-klagomalshantering-2017-11-09.pdf