Kvalitet i förskolan

Grunden för utbildningen vid vår förskola finner vi i

Läroplan för förskola

laroplan-for-forskolan.pdf

Barnkonventionen

konventionen-om-barnets-rattigheter-svenska-2018.pdf

Skollagen och övriga relaterade författningar

skollagen.pdf

De regler Jönköpings kommun har för att bedriva förskola. Jönköpings kommun utövar tillsyn av de fristående förskolorna.

Systematiska kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare, övrig personal och barn. Barnen och deras vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. 

2021-22-kyrkbacken-huskvarna.pdf

2021-22-kyrkbacken-hakarp.pdf

Vi tycker att det är viktigt att alla barn på vår förskola behandlas lika och får de förutsättningar som de behöver för att kunna "göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig som en tillgång i gruppen". För att förhindra att någon särbehandlas har vi upprättat en likabehandlingsplan:

likabehplan-2022-vardnadshavare-docx.pdf

Genom att ta del av kritik och få förslag till förbättringar kan kvalitén på förskolan öka. Det görs enklast dagligen till den personal som man som vårdnadshavare möter vid lämning och hämtning. Vissa tycker att det är obehagligt att framföra kritik personligen och därför har vi tagit fram en klagomålsrutin:

klagomalshantering-221215-docx.pdf