Vår förening

Föreningen för Huskvarna kyrkas förskola

Kyrkbackens förskola drivs fram till 230531 som en ideell förening

Från den 1 juni tar Huskvarna pastorat över som huvudman för våra förskolor. Utbildning och undervisning kommer att fortsätta att bedrivas med samma höga kvalitet och på samma sätt som nu. All personal kommer att följa med vid övergången, så även alla barn som går på förskolan. 

 

 

 

 

Styrelsen

Förskolans huvudman är föreningens styrelse där både vårdnadshavare och personal är representerade. Styrelsens arbete regleras dels av föreningens stadgar och dels av beslut på föreningens årsmöte. Styrelsen är föreningens verkställande ledning och utses på årsmötet. Att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag, och ledamöterna väljs på olika tid.

Ordförande – samordnar och leder styrelsens arbete.

Föräldrarepresentanter – är ledamöter och vårdnadshavarnas förlängda arm in i styrelsen. En representant från Hakarp och en från Huskvarna.

Personalrepresentanter – är ledamöter och personalens förlängda arm in i styrelsen. En representant från Hakarp och en från Huskvarna.

Rektor – är anställd för att leda och samordna det pedagogiska arbetet. Rektor har mandat att besluta om förskolans inre organisation och resursfördelning samt fatta de beslut och utöva det ansvar som framgår av skollagstiftningen och andra författningar.

 

Ekonomiansvarig – är inbjuden till styrelsen för att redovisa föreningens budget och ekonomi men är inte ledamot och har ingen rösträtt.

Suppleanter – medverkar då ordinarie ledamöter är frånvarande.

Valberedning – är inte en del av styrelsen utan bereder kandidater för styrelseposterna inför årsmötet.

Styrelsen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra författningar, att förutsättningar för verksamheten finns liksom att förvaltning av föreningens ekonomiska resurser sker på ett bra och regelrätt sätt.

Medlemskap i föreningen

Medlemmarna är föreningen. Man har som medlem i föreningen en möjlighet att påverka och tycka till om föreningens verksamhet och ens barns vardag. Det gör man genom dialog med personal/rektor och styrelse samt genom motioner på årsmötet. Som medlem har man också skyldighet att aktivt ta ansvar för föreningen, och bidra på det sätt som styrelsen anser är lämpligt.

Att använda medlemmarnas kompetens och tid gör att förskolans ekonomiska medel kan användas till värdeskapande aktiviteter samt att personalens tid kan användas i högre grad till barnen och den pedagogiska verksamheten. Att engagera medlemmar bidrar också till en levande förening liksom en ”familjär känsla”.

Styrelseansvar 
Föreningen är beroende av att vårdnadshavare och personal är villiga att engagera sig styrelsearbetet och dessa väljs vid årsmötet. Det krävs tre vårdnadshavare; en ordförande, en föräldrarepresentant i Hakarp och en föräldrarepresentant i Huskvarna samt två personal; en i Hakarp och en i Huskvarna.

Övriga ansvarsområden

  • Förskolan anordnar fixarträffar med jämna mellanrum. Förväntan är att medlemmar deltar vid minst ett av tillfällena varje år.
  • Kaninen i Hakarp behöver mat, vatten och tillsyn på helger och lov. Vårdnadshavare förväntas skriva upp sig på listan när man kan ta hand om dem. 
  • I övrigt efterfrågas hjälp vid behov. Tex tjänster såsom om något behöver fixas eller byggas, IT kompetens, festplanering eller likande.

Tillsammans för vår förening

Vi som jobbar i styrelsen brinner för vår fantastiska förskola. Vi är glada att ha ert förtroende och gör vårt bästa för att förvalta det väl. Vi hoppas att ni som medlemmar är beredda att hjälpa oss med detta. Det är vi tillsammans som gör vår förskola till en god arbetsplats för vår personal och till en fantastisk plats att vara på för våra barn!

/Hälsningar från styrelsen

 

 

Styrelsen för Kyrkbackens förskola:

Ordförande: Eva Skogeryd 070-985 43 99 eva.skogeryd@hotmail.com

Rektor: Johanna Bard Axell 076-342 54 33 rektor@kyrkbackensforskola.se

Föräldrarepresentant Hakarp: Sara Rang 073-803 28 00 sararang82@gmail.com

Föräldrarepresentant Huskvarna: Roger Block 073-5293303 rmgj22@gmail.com

Personalrepresentant Hakarp: Kristina Herkel 073-156 11 34  kristina.herkel@kyrkbackensforskola.se

Personalrepresentant Huskvarna: Martina Wikman: 072-353 71 33  martina.wikman@kyrkbackensforskola.se

Föräldrasuppleant Hakarp: Louise Tranmo
Föräldrasuppleant Huskvarna: Pernilla Selskog
Personalsuppleant Hakarp: Camilla Dahl
Personalsuppleant Huskvarna: Lotta Lindeblad-Lusha

Årsmötet hålls i mars månad